Inventech Menu
Dutch

NOx (stikstofoxide) meting

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen. In de lucht (in combinatie met zuurstof) wordt het uitgestoten stikstofmonoxide (NO) vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2). De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Stikstofoxide is schadelijk voor de luchtwegen, tast de ozonlaag aan en is slecht voor de biodiversiteit. Voorts is 30-40% van alle fijnstof, eveneens gevaarlijk voor mens en dier, afkomstig van NOx. Daarom zijn er eisen gesteld aan de maximale uitstoot van NOx bij stookinstallaties. In rookgassen van de glas- of keramische industrie is ongeveer 90% van het NOx- gehalte in de vorm van NO en 10% als NO2 aanwezig. De gehalten aan NOx, berekend als NO2 liggen bij de glasindustrie tussen 500 en 2000 mg/Nm³. Rookgassen van tunnelovens voor bereiding van keramische producten bevatten aanzienlijk lagere NOx concentraties.

prod_9110t9110th.png

Oplossingen: NOx metingen

Model 9110T maakt gebruik van het chemiluminescentie-detectieprincipe, in combinatie met de modernste microprocessortechnologie om de gevoeligheid, stabiliteit en het gebruiksgemak te bieden voor het bewaken van niveaus van stikstofoxiden. De 9110TH biedt een hoger bereik en de 9130T bevat een converter bemonsteringssyteem voor het zeer nauwkeurig meten van NH3.

SO2 (zwaveldioxide) meting

Zwaveldioxide veroorzaakt lokaal problemen na uitstoot, zoals onder andere ademhalingsmoeilijkheden oogirritatie, longproblemen en zelfs overlijden bij relatief lage concentraties (>3 ppm). Ook is het slecht voor de plantengroei. Om die reden dient het gehalte SO2 te worden gemeten in rookgassen die vrijkomen bij verbranding. Zwaveldioxide kan met behulp van infrarood absorptie-metingen continu geregistreerd worden. Zwaveloxiden kunnen in de vorm van SO2 en SO3 aanwezig zijn of gebonden zijn in stofvormige alkalisulfaten.  

prod_6000.png

Oplossingen: S02 meten

Teledyne’s 6000 serie microprocessor-gestuurde ultraviolet fotometer is ontworpen voor een continue analyse van kritische procesparameters. Overigens is het slechts één van de oplossingen om SO2 te meten en heeft Inventech meerdere analyse-instrumenten in haar pakket om SO2 te meten in rookgassen. Neem contact op met Inventech voor de juiste oplossing voor uw applicatie en/of download hier de brochure. 

HF (waterstoffluoride) en HCI (waterstofchloride) meten

Fluoride kan hoofdzakelijk als gasvormig HF (waterstoffluoride) in de rookgassen aanwezig zijn. In de glasindustrie wordt het bijvoorbeeld gebruikt als etsmiddel. Bij cementfabricage wordt echter ook stofvormig CaFz gevormd door rookgassen. Ook waterstoffluoride is toxisch in concentraties van 1 tot7 %, maar pas dodelijk bij acute blootstelling aan 8000 ppm.

Waterstofchloride (HCI) is een anorganische verbinding van waterstof en chloor.  HCI is in rookgassen afkomstig van glasovens verreweg de belangrijkste chloorhoudende component. Indien het rookgas zeer zwavelarm is kan chloor beneden 700°C ook in de vorm van stofvormige alkali- of aardalkalichioriden voorkomen. In zwavelrijke rookgassen zijn alkali- en aardalkalicomponenten voornamelijk in de vorm van stofvormige sulfaten aanwezig . Het stofvormige NaCI of CaCI is vrij ongevaarlijk. In de keramische industrie is naast stofvormige chloriden, HCI-gas ook van belang. De bepaling van de HCI-concentratie kan continu worden uitgevoerd, door de rookgassen in oplossingen te leiden die het waterstofchloride volledig absorberen, met behulp van chloride-ionenselectieve elektroden wordt het CI-gehalte gemeten, deze apparatuur is ook in volautomatische uitvoering beschikbaar.

prod_lga4000z.png

Oplossingen: HF en HCI meten

De LGA-4000Z serie van Teledyne maakt gebruik van de nieuwste techniek op het gebied van TDLAS (Tunable Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS). Met deze techniek kunt u één component tegelijkertijd meten. Download hier de brochure. 

O2 (zuurstof) meten in rookgassen

Zuurstofanalyzers zijn ontworpen voor het verhogen van de efficiëntie van de verbranding en dus het optimaliseren van het proces, als ook het verhogen van de veiligheid. Voor het meten van zuurstof in rookgassen (die een hoge temperatuur hebben) wordt veelal de zirkoniumoxide techniek toegepast. Wanneer sample conditionering ook tot de mogelijkheden behoort biedt de elektrochemische techniek vaak veel meer mogelijkheden, zoals het koelen en filteren van gassen.

prod_3010pactac.png

Oplossingen: O2 meten in rookgassen

De intrinsiek veilige, sporen- (3010 TAC) en percentage (3010 PAC) zuurstofanalyzers uit de 3010C-series zijn veelzijdige op microprocessor gebaseerde instrumenten die worden gebruikt voor het detecteren van zuurstof van 0-10 ppm tot 100% in een verscheidenheid aan gassen.

Download hier de brochure van de 3010PAC. Voor meer informatie over de zuurstofsporenanalyzer kunt u het beste direct contact op met John Heidenreich, Product Manager bij Inventech, via email of tel.nr.: 0162 460404.  

Verbrandingsefficiëntie optimaliseren en emissies meten in één oplossing

Er zijn ook analyzers die zuurstof (O2) meten die een energiebesparing kunnen realiseren (optimaliseren van het verbrandingsproces) en waarmee tegelijkertijd de emissie van NOx en SO2 beheerst kan worden. Een optimale oplossing dus, die veel wordt gebruikt door bedrijven die de wet verplicht tot het meten van emissies. Het zijn sensoren die werken middels de Nabij Infrarood techniek. Ze gebruiken lasers om de concentratie of hoeveelheid van een specie in een gas te bepalen. In vergelijking met andere meetmethoden heeft dit veel voordelen zoals een contactloze meting en een hoge selectiviteit. Naast SO2, NOx en O2 kunnen ook H2S en CO2 continu én simultaan worden gemeten. 

prod_7500z7600z.png

Oplossing: gelijktijdige, continue metingen van CO, CO2, NO/NOX, SO2, CH4 en/of O2

De 7500Z en 7600Z serie infrarood (IR) analyzers zijn in staat om continu tot vier gekozen, individuele IR-absorberende componenten (dwz. CO, CO2, CH4, SO2, NO of NOX met externe converter) te detecteren. Handig verpakt in een 19-inch rackmontage (model 7500 ZA/7600ZA) of NEMA4 wandmontagebehuizing (model 7500 ZB/7600ZB), kan de analyzer ook worden geleverd met een zuurstofsensor, wat zowel ruimte bespaard als kosteneffectief zal zijn (7600ZAXL). De NEMA-4 behuizing kan geschikt worden gemaakt om te voldoen aan de installatievereisten voor Klasse 1, Div 1 (Zone 1) of Klasse 1, Div 2 (Zone2). Het betreft hier een extractieve meting plus sample conditionering.

Voordelen:

Maximaal vijf gelijktijdige, continue metingen van CO, CO2, NO/NOX, SO2, CH4 en O2

Bereik van 0-10 ppm tot 0-100% (gasafhankelijk)

Lichtgevend LCS scherm met alle metingen en instellingen

Laag profiel 3U-ontwerp om rackruimte te minimaliseren

Zuurstofmeting met paramagnetische of elektrochemische sensor (optioneel)

Download hier de brochure

Contact

Emissiemetingen in rookgas bij de productie van beton, cement, glas en keramiek

Neem contact op met Inventech voor meer informatie over emissiemetingen in rookgas